ค้นหาบล็อกนี้

คำศัพท์ที่ต้องทราบก่อนใช้งาน Microsoft Access


เป็นข้อตกลงเริ่มต้น
ในการเริ่มต้นเข้าสูการเขียนโปรแกรมด้วย Microsoft Access 2003 หรือเวอร์ชั่นอื่นๆ ทุกคนที่จะเขียนโปรแกรม จำเป็นต้องเข้าใจกันก่อน ไม่ใช่คำศัพท์ที่จะต้องทำความเข้าใจแบบยุ่งยาก แต่เป็นพื้นฐานในการใช้ Microsoft Access เมื่อเราเริ่มต้นเขียนโปรแกรมไปเรื่อยๆ เราจะพบคำเหล่านี้ เราจะได้ไม่ต้องสับสนภายหลัง ผู้เขียนจะขอใช้คำเหล่านี้แทนการอธิบายยาวๆ ทุกๆครั้ง เพื่อจะได้กระชับและเข้าใจตรงกัน

ภาพที่ 1 ข้อมูล และฐานข้อมูล

ข้อมูล - Data
หมายถึง ข้อเท็จจริง หรือเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น อาจจะเป็นตัวเลข ตัวอักษร หรือสัญลักษณ์ก็ได้ ข้อมูลที่ดีจะต้องมีความถูกต้องแม่นยำ และเป็นปัจจุบัน เช่น ปริมาณ ระยะทาง ชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์คะแนนของนักเรียน รายงาน บันทึก เป็นต้น และความหมายของ ข้อมูล(Data) อีกนัยหนึ่งก็คือ ข้เท็จจริงข้างต้นที่เราพิมพ์หรือเขียนขึ้น เราจะเรียกสิ่งนั้นว่า ข้อมูล (Data) หรือจะเรียกทางภาษาคอมพิวเตอร์(Computer) ว่า ไฟล์ (File) หรือ แฟ้มข้อมูลนั่นเอง

ฐานข้อมูล - Database
หมายถึงความสัมพันธ์ของข้อมูล(Data) หลายๆ ข้อมูล มาอยู่รวมกัน และมีความสัมพันธ์กััน เช่น เราทำร้านขายของส่งอยู่ เมื่อลูกค้าสั่งของมา เราก็จะจัดของไปส่งตามที่ลูกค้าสั่งของมา ข้อมูลจะประกอบไปด้วย 2 ส่วน คือข้อมูลที่อยู่ของลูกค้า และข้อมูลรายการที่ลูกค้าสั่งของมา ทั้งสองส่วนนี้จะมีความสัมพันธ์กัน ซึ่งแต่ละรายรายละเอียดจะไม่เหมือนกัน และการที่ข้อมูลที่มีความสัมพันธ์กันเช่นนี้ เราถึงเรียกว่า ฐานข้อมูล (Database) แต่ในโปรแกรมจริงๆแล้ว ฐานข้อมูลจะมีข้อมูลย่อยๆ มากกว่านี้
ภาพที่ 2 รูปแบบตารางข้อมูล

ตาราง - Table

หมายถึงการนำข้อมูลหลายๆ ข้อมูลมารวมกัน ที่จัดให้มีความสัมพันธ์กัน จัดเก็บในรูปแบบเป็นตางรางข้อมูล ซึ่งในแนวนอน จะเรียกว่า เรคอร์อ (record) และ ในแนวตั้งจะเรียกว่า ฟิลด์ (Field) ดูภาพที่ 2 ประกอบ

แบบสอบถาม - Query
หมายถึงการนำข้อมูลจากตาราง (Table) มาสร้างตารางใหม่ โดยเลือกเฉพาะข้อมูลที่เราต้องการสอบถาม (Query) มาสร้างตารางใหม่ โดยสามารถใส่เงื่อนไขหรือไม่ก็ได้ เงื่อนไข เช่น ลูกค้าที่อาศัยอยู่เฉพาะในกรุงเทพ สามารถที่จะสอบถามได้ตามเงือ่นไขที่เราเลือก หน้าตาของ แบบสอบถาม (Query) ก็จะเหมือนกับ ตาราง (Table)

ฟอร์ม - Form
หมายถึงหน้าตาของโปรแกรม หรือ แบบฟอร์มที่ใช้ในการรับข้อมูล หรือ คีย์ข้อมูลเข้าไปใน ตาราง (Table) นั่นเอง เพื่อความสะดวกในการกรอกข้อมูล เราถึงต้องมี ฟอร์ม (Form) เป็นตัวกลางระหว่างผู้ใช้ (User) กับฐานข้อมูล เพราะว่าการที่เราจะกรอกข้อมูลลงในตารางโดยตรงจะค่อนข้างยุ่งยาก และผู้ใช้จะปวดหัวไปก่อนที่งานจะเสร็จ ตัวอย่างของการออกแบบฟอร์ม ดูภาพที่ 3 ประกอบ

ภาพที่ 3 ฟอร์มสำหรับคีย์ข้อมูลลูกค้า
รายงาน - Report
หมายถึงผลลัพธ์จากการประมวลผลข้อมูลที่ออกมาในรูปแบบของเอกสารข้อมูลที่เราต้องการ ในรูปแบบที่สามารถกำหนดได้ เช่นการพิมพ์ชื่อ ที่อยู่ ของลูกค้าเก็บไว้เป็นเอกสารเพื่อความสะดวกในการอ่านและดูข้อมูล นอกจากรายงานผลจะเป็นในรูปของ ตัวอักษร ตัวเลข ยังสามารถรายงานมีรูปภาพประกอบได้อีกด้วย ซึ่งจะทำให้รายงานของเราดูน่าสนใจยิ่งขึ้น ดู ภาพที่ 4 ประกอบ

ภาพที่ 4 ตัวอย่างรายงาน (Report)

เพจ - Page
หมายถึงแบบฟอร์มเพื่อรับข้อมูล ที่มีคุณลักษณะ คล้ายกันกับฟอร์ม (Form) แต่ที่แตกต่างคือสามารถรับข้อมูลผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ท (Internet) เพื่อเข้ามายังฐานข้อมูลได้ โดยตรง หน้าตาของ เพจ (Web page) จะเหมือนกับ ฟอร์ม (Form) ที่แตกต่างก็คือสามารถบันทึกในรูปแบบของไฟล์ Html สามารถเผยแพร่ทางเว็บไซต์ (Website) ได้เลย

แมโคร - Macro
หมายถึง ชุดคำสั่งสำเร็จรูป ที่ช่วยในการทำงานของโปรแกรม ที่เราสามารถที่จะเลือกมาใช้ได้เลย โดยที่ไม่ต้องไปเขียนโค้ด (Code) ให้ยุ่งยาก และผู้ใช้โปรแกรม Microsoft Access ไม่จำเป็นต้องมีความรู้ด้านภาษาต่างๆ ที่ใช้ในการเขียนโปรแกรม ยกตัวย่างเช่น คำสั่งในการเมื่อเคอร์เซอร์มาถึงให้คำนวณค่าเฉลี่ยให้เลย ก็ใช้คำสั่งสำเร็จรูปที่แมโครมีมาให้ได้เลย

โมดูล - Module
หมายถึง คำสั่งในการทำงานของโปรแกรม มีลักษณะคล้ายกับแมโคร แต่จะเป็นในรูปแบบของการเขียนโค๊ด (Source Code) คำสั่งให้โปรแกรมทำงาน จะไม่มีชุดคำสั่งสำเร็จรูปเหมือนแมโคร(Macro) ผู้ที่จะใช้งานในส่วนนี้จำเป็นต้องเรียนภาษาการเขียนโปรแกรมด้วย วิซวลล์ เบสิค (Visual Basic for Application) มาก่อน แต่เราๆ ท่านๆ ไม่มีความจำเป็นต้องใช้ส่วนนี้ก็ได้ ความสามารถที่ แมโคร (Macro) มีมาให้ก็เพียงพอแล้ว
ไม่มีความคิดเห็น: